Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Mayıs 2015 Bülten
e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi 29 Mayıs 2015 Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 242'nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Üçüncü Çocukta Asgari Geçim İndirimi %10 Olarak Değişti.

Mayıs ayına ilişkin bordrolarda 3'üncü çocuktan "Asgari Geçim İndirimi"nden faydalanan kişiler %5  yerine %10 olarak bu indirimden faydalanacaktır; sonraki çocuklar için %5 uygulaması devam edecektir.

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede, 6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Doğum, Çeyiz ve Konut Yardımı düzenlenmiştir.

Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye ve Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde babaya doğum yardımı yapılacaktır. Yapılacak doğum yardımı;

  • Canlı doğan ilk çocuk için 300 TL,

  • İkinci çocuk ilk çocuk için 400 TL,

  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-19.htm

 

Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artışları üzerinden hesaplanacak faiz tutarının, kurum kazancından indirimine olanak sağlanıyor.

01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artırışları uygulama kapsamında olacaktır. Ayrıca söz konusu uygulamadan 2015 hesap döneminin geriye kalan kısmı için yararlanılacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-19.htm

 

İthalat bedellerinin, ihracatcı firma dışında başka bir firmaya transfer edilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılması hakkında;

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 70903105-165.01.03 sayılı Özelge ile İthalat bedellerinin, ihracatcı firma dışında başka bir firmaya transfer edilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılacağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazetede Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401.htm

 

e-Bilet, e-Fatura ve e-Defter'e İlişkin Uygulama Değişikliklerini İçeren VUK Genel Tebliğleri Yayımlandı

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan aşağıdaki Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile bazı düzenlemeler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-17.htm

 

6645 sayılı yasayla, 4857 sayılı İş Kanununa getirilen ek madde ile mazeret izinleri düzenlenmiştir.

  • İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde Üç Gün ücretli izin,

  • Eşinin doğum yapması hâlinde ise Beş Gün ücretli izin,

  • İşçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde ON GÜNE kadar ücretli izin olarak verilecektir.

Sosyal Güvenlik Destek Priminden alınan %15 oranı, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanacaktır.

4 (b) kapsamında sigortalılardan  almakta oldukları aylıklarının % 10'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

 

18 yaşından büyük,  29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

  • Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4 (a) kapsamında işe alınması ve,

  • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla,

İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık işveren teşviki uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.